Naujienos

Šaukiamas Palangos kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Pranešame, kad 2024 m. kovo 29 d., 12.00 val., Palangos kredito unijos patalpose, adresas: Ganyklų g. 6, Palanga, šaukiamas Palangos kredito unijos narių eilinis visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.    Palangos kredito unijos Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.    Palangos kredito unijos Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.    Palangos kredito unijos Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4     Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) priėmimas.

5.    Palangos kredito unijos 2024 m. – 2026 m. veiklos plano tvirtinimas. Veiksmai, kai kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.

6.    2024 m. Palangos kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7.    Palangos kredito unijos valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimai.

8.    Palangos kredito unijos paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimai.

9.    Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

10.  Kredito unijos narių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į patirtus ankstesnių metų nuostolius.

       Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų (sprendimų) projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Palangos kredito unijos nariai nuo 2024 m. kovo 22 d. gali susipažinti Palangos kredito unijos patalpose, adresas: Ganyklų g. 6, Palanga.

Neįvykus šaukiamam eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis Palangos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas įvyks 2024 m. balandžio 4 d., 11.00 val., viešbutyje „AMBERTON GREEN APARTMENTS“, adresas: M. Valančiaus g. 1, Palanga (centre, šalia Palangos bažnyčios). Pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime galioja neįvykusio eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkė.

Į visuotinį susirinkimą atvykstantiems nariams su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kredito unijos narys turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį kredito unijos visuotiniame narių susirinkime ar atlikti kitus veiksmus. Nario įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Įgaliotiniai turi pateikti Palangos kredito unijai įgaliojimą ar sutartį, pagal kurią įgyja balsavimo teisę, ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki susirinkimo ar pakartotinio susirinkimo dienos.

Palangos kredito unijos nariai gali pasinaudoti kredito unijos įstatuose numatyta teise dėl aukščiau nurodytoje darbotvarkėje svarstomų klausimų išreikšti nuomonę (balsuoti) iš anksto raštu, užpildant bendrąjį balsavimo raštu biuletenį (išankstinis balsavimas raštu).

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Sandra Garjonytė, 8 46 53553, [email protected]

Atgal