Prašymus grąžinti įnašus už įsigytus pajus pateikusius Palangos kredito unijos narius informuojame, kad LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 2 dalis nustato, jog kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintoje metinėje finansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

LR Kredito unijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalis, be kita ko, nustato, kad visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kredito unijai nusprendus su nariu (nariais) atsiskaityti, apie šį sprendimą kredito unija privalo raštu pranešti priežiūros institucijai ir gauti priežiūros institucijos leidimą mažinti pajinį kapitalą. Leidimas mažinti pajinį kapitalą išduodamas, jeigu priežiūros institucija įsitikina, kad sumažinus kredito unijos pajinį kapitalą jis bus pakankamas užtikrinti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą.

Vadovaujantis Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis 2017 ir 2018 finansinių metų finansinėmis ataskaitomis, kredito unijoje yra apskaityti nuostoliai. Palangos kredito unijos turimo pajinio kapitalo mažinimas, grąžinant įnašus už pajus unijos nariams, prieštarautų įstatyme numatytai unijos pareigai užtikrinti unijos veiklos stabilumą bei patikimumą, todėl pajinio įnašo grąžinimas yra negalimas.

Vadovaujantis Palangos kredito unijos visuotinio narių susirinkimo patvirtintomis 2019 ir 2020  finansinių metų finansinėmis ataskaitomis, kredito unijoje yra apskaityti nuostoliai. Palangos kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2019 m., bei nariams, kurie prašymus dėl papildomų pajinių įnašų grąžinimo kredito unijai pateikė 2019 m., iš turimų pajinių įnašų išskaitoma 69 proc. į atsargos kapitalą, likusi dalis, t.y. 31 proc. grąžinama nariui.

Palangos kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2020 m., bei nariams, kurie prašymus dėl papildomų pajinių įnašų grąžinimo kredito unijai pateikė 2020 m.,  iš turimų pajinių įnašų išskaitoma 73 proc. į atsargos kapitalą, likusi dalis, t.y. 27 proc. grąžinama nariui.

Palangos kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2021 m., bei nariams, kurie prašymus dėl papildomų pajinių įnašų grąžinimo kredito unijai pateikė 2021 m.,  iš turimų pajinių įnašų išskaitoma 61,01 proc. į atsargos kapitalą, likusi dalis, t.y. 38,99 proc. grąžinama nariui.

Palangos kredito unijos nariams, kurių narystė kredito unijoje pasibaigė 2022 m., bei nariams, kurie prašymus dėl papildomų pajinių įnašų grąžinimo kredito unijai pateikė 2022 m.,  iš turimų pajinių įnašų išskaitoma 52,46 proc. į atsargos kapitalą, likusi dalis, t.y. 47,54 proc. grąžinama nariui.