Galioja nuo 2021-12-08

Ši Asmens duomenų tvarkymo politika taikoma ir naudojama tiek Lietuvos centrinei kredito unijai, tiek visai LKU grupei vienoda apimtimi.

Šio dokumento paskirtis aiškiai ir suprantamai supažindinti Jus apie atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesvarbu, kuriuo būdu Jūs bendraujate su mumis – gyvai susitikus, telefonu ar elektroninėmis priemonėmis (per i-Uniją, internetinę svetainę, mobiliąją programėlę, socialiniais tinklais ar pan.). Šis dokumentas Jums yra taikomas, jeigu Jūsų duomenis tvarko kažkuri iš LKU grupei priklausančių kredito unijų bei jas prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija.

Šia Asmens duomenų tvarkymo politika (toliau tekste – Politika) siekiame Jus informuoti, kaip LKU grupėje mes renkame, naudojame, dalinamės Jūsų asmens duomenimis. Šia Politika mes siekiame užtikrinti Jums skaidrų informacijos apie Jus rinkimą, naudojimą ir saugojimą. Todėl prašome skirti šiek tiek laiko susipažinti su šia Politika. Jeigu kils klausimų, susisiekti žemiau nurodytais kontaktais bei Politiką peržiūrėti periodiškai, nes mes galime ją kartas nuo karto atnaujinti. Neatskiriamas šios Politikos 1 Priedas – Slapukai (Cookies).

Jūsų duomenys tvarkomi laikantis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) įtvirtintų nuostatų, taip pat LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei kitais teisės aktais.

Asmens duomenys suprantami kaip bet kuri informacija, kurią apie save Jūs pateikėte pats, arba kuri buvo gauta iš kitų šaltinių, ir kurios dėka mes galima Jus identifikuoti. Dažniausiai, bet ne visada, tai bus Jūsų vardas (-ai), pavardė(-ės), asmens kodas ar gimimo data, kontaktinė informacija, duomenys apie Jūsų sudarytas sutartis su LKU grupės kredito unijomis bei jose esančių sąskaitų informacija, naudojimosi i-Unija duomenys, pokalbių įrašai, kai skambinate su mumis pasitarti ar vaizdo stebėjimo kameromis įrašyti Jūsų vaizdo duomenys bei kita.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Jeigu Jums kyla bet kokie su Jūsų asmens duomenų tvarkymu bendrąja prasme susiję klausimai, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną telefonu +370 37 200584, elektroniniu paštu [email protected] arba paprastu paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas LT-51480.

Jūs arba duomenų subjektas, tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes gauname ir toliau naudojame savo veikloje. Juo yra klientas, narys, atstovas, sutuoktinis ir kiti šeimos nariai, laiduotojai, užtikrinimo priemonių davėjai, kreditoriai, naudos gavėjai ir t. t.

LKU grupė vienija 45 Lietuvoje veikiančias kredito unijas, kaip atskirus juridinius asmenis, kurių veiklą prižiūri Lietuvos centrinė kredito unija, kurių registruota buveinė yra Lietuvoje ir kurios veikia kaip asmens duomenų valdytojos. LKU grupei priklausančių kredito unijų sąrašą bei jų kontaktinius duomenis galima rasti internete, adresu www.lku.lt.

Mes stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus. Savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

Pagrindinius asmens duomenis – vardas(-ai), pavardė(-ės), asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Identifikavimo duomenys – Jūsų asmens dokumentų duomenys, IP adresai, i-Unija prisijungimo duomenys taip pat naršymo informacija internetinėse LKU grupės svetainėse;

Sudarytų sandorių LKU grupės kredito unijose duomenys – sąskaitų numeriai, indėliai, mokėjimo nurodymai, kitos mokėjimo paslaugos, mokėjimo priemonės ar jas naudojant atliekami veiksmai;

Finansiniai duomenys – sąskaitos, mokėjimo dokumentai, turimi finansiniai įsipareigojimai, turtas, jo rūšys ir vertė, kredito istorija, kreditingumas, jūsų skolininkai ir kreditoriai, išlaidos ir pajamos ir pan.;

Ekonominiai duomenys – Jūsų darbovietės duomenys, vykdoma ūkinė-komercinė veikla, pajamų ir kiti lėšų šaltiniai;

Duomenys apie šeimą – Jūsų šeimyninė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, kiti duomenys apie šeimą ir jos narius;

Duomenys apie Jūsų pomėgius ir specifinius poreikius – tai informacija, kuria perduodate bendraudami su kredito unijos konsultantais ar naudodamiesi LKU grupės teikiamomis paslaugomis;

Audio/video duomenys – tai vaizdo ir garso įrašai, kurios mes padarome, kai lankotės LKU grupės kredito unijų patalpose, naudojatės bankomatais ar bendraujate su mūsų darbuotojais gyvai ar telefonu.

Biometriniai duomenys – tokie kaip Jūsų veido nuotrauka ir vaizdo įrašas, kurie yra tvarkomi, kai tampate nariu nuotoliniu būdu, teikiate paraišką internetu kreditui gauti arba identifikuojate savo tapatybę savo veido nuotrauka ar vaizdo įrašu kitais tikslais.

Jeigu yra būtina dėl teikiamos paslaugos, pvz. draudimo, virusinių ligų suvaldymo tikslu, su Jūsų sutikimu ar esant kitiems teisėtiems pagrindams, yra renkami Jūsų sveikatos duomenys, tačiau jokie kiti specialių kategorijų asmens duomenys nėra renkami, nebent Jūs pats juos atskleidžiate naudodamasis LKU grupės teikiamomis paslaugomis.

Mes taip pat galime rinkti Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs esate mūsų kliento – juridinio asmens: akcininkas, vadovas, valdymo organo narys, pagal įgaliojimą veikiantis atstovas tikrasis naudos gavėjas.

Mes taip pat renkame duomenis apie susijusius asmenis: teisėtus atstovus, veikiančius pagal įgaliojimą ar kitais pagrindais, mokėtojus ir gavėjus, sandorių šalis ir dalyvius, asmenis, gaunančius draudimo išmokas, skolininkus ir kreditorius, Jūsų šeimos narius ir įpėdinius. Jūs turėtumėte supažindinti susijusius asmenis su šia Politika, jeigu jų duomenis perduodate LKU grupės kredito unijoms.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte Jūs pats arba mes gavome iš išorinių šaltinių, šiais pagrindiniais tikslais:

Jūsų tapatybei nustatyti ir su Jumis susisiekti – tam yra renkamas Jūsų vardas(-ai), pavardė(-ės), asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento kopija, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys;

Įgyvendinti pinigų plovimo prevencijos reikalavimus – renkami ir atnaujinami duomenys apie Jūsų darbovietę, pareigas, pilietybę, dalyvavimą politikoje ir kiti duomenys, reikalingi užtikrinti „Pažink savo klientą“ principą.

Įvertinti Jūsų kreditingumą (kad būtų galima skolinti vadovaujantis atsakingo skolinimosi principais, vykdyti mūsų veiklos rizikos reikalavimus ir, esant reikalui, būtų galima valdyti Jūsų įsiskolinimus) – renkama informacija apie Jūsų išsilavinimą, darbovietę, pareigas, darbo patirtį, pajamas, turimą turtą, finansinius įsipareigojimus, kredito ir mokėjimo istorijas, Jūsų šeimą.

Jums teikti paslaugas, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Jus konsultuoti, vykdyti teisės aktuose nustatytas pareigas – naudojame duomenis ir informaciją, kurią gauname, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis.

Vykdant identifikaciją nuotoliniu būdu – pavyzdžiui Jums tampant nariu nuotoliniu būdu, imant kreditą nuotoliniu būdu yra tvarkomi tokie biometriniai duomenys kaip veido nuotrauka ir vaizdo įrašas.

Teikiant su atvirojo ryšio sąsaja susijusias mokėjimo paslaugas – tvarkomas naudotojo kodas, IP adresas, mokėjimo suma, mokėjimo gavėjas, paskirtis, per kokį prekybininką vykdoma operacija.

Vykdyti mūsų kasdienes operacijas ir apsaugoti mūsų teisėtus interesus – laikytis teisės aktų, reglamentų, taisyklių ir pan. reikalavimų. Vykdyti ir laikytis vietinių ar užsienio teisėsaugos reikalavimų ir prašymų, laikytis teismo proceso ar kitos ginčo teisenos reikalavimų. Kontroliuoti, ar nereikia imtis veiksmų prieš vartotojus, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar užsiima neteisėta veikla. Šių tikslų pagrindu mes galime tvarkyti informaciją apie teisminius ir administracinius procesus, Jūsų skolas, Jūsų turtą bei kitą informaciją, susijusią su aukščiau minėtu tikslu;

Kad galėtume pasiūlyti klientams, kurie privalo visu kredito sutarties galiojimo laikotarpiu apdrausti kredito unijos naudai įkeičiamą turtą, sudaryti draudimo sutartį, sekti draudimo sutarties eigą ir pasibaigimo terminą, apdrausti tokį turtą – mes, vykdantys draudimo tarpininkavimo veiklą kaip priklausomas draudimo tarpininkas, su Jūsų sutikimu ar, esant kitiems teisėtiems pagrindams, renkame ir tvarkome duomenis, reikalingus draudimo sutarčiai sudaryti.

Kad galėtume siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, teirautis Jūsų nuomonės, kviesti dalyvauti lojalumo programose – renkame Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Bendraujant socialiniuose tinkluose Linkedin, Facebook ir kituose – mes tvarkome Jūsų vardą, pavardę, patiktukus, nuotraukas, atsiųstus pranešimus ir komentarus ir pan. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų komunikacijos metu. Juos naudojame tarpusavio komunikacijai socialiniuose tinkluose. Socialiniuose tinkluose esantys Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bendrai su to socialinio tinklo valdytoju, todėl norėdami gauti daugiau informacijos, kaip jie tvarko asmens duomenis, turėtumėte susipažinti su Jus dominančio socialinio tinklo privatumo politika.

Bendravimo ir konsultavimo tikslu – atsakyti į Jūsų prašymus, klausimus, skundus, taip pat gauti Jūsų atsiliepimus. Siųsti Jums svarbius pranešimus dėl dokumentų atnaujinimo, taip pat siųsti techninio pobūdžio, įspėjamuosius ar administracinius pranešimus mes tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis ir Jūsų gautų bei išsiųstų pranešimų turinį.

Kad galėtume bendrauti nuotoliniu būdu – gali būti įrašomi pokalbiai telefonu ar kitu kanalu, saugomas Jūsų telefono numeris, IP adresas, pokalbio turinys, trukmė, laikas ir kt.

Užtikrinti mūsų ir Jūsų turto apsaugą – Jums apsilankant LKU grupės kredito unijų patalpose gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas ir saugomi vaizdo įrašai;

Vykdant teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Jūsų asmens duomenys yra gaunami ir tvarkomi esant bent vienam teisėto tvarkymo pagrindui:

 • Jūs planuojate sudaryti arba jau sudarėte sutartį;
 • Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu;
 • Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Jūs davėte tam sutikimą.

Jeigu nepateiksite mums savo asmens duomenų, kurie yra būtini sudaryti ar vykdyti sutartį, arba kuriuos yra privaloma pateikti vadovaujantis teisės aktais arba sutartiniais įsipareigojimais, mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Jūs pateikiate savo asmens duomenis, kai kreipiatės į LKU grupės kredito unijas dėl teikiamų paslaugų arba jau naudojatės teikiamomis paslaugomis, taip pat kai pildote anketas (tiek kredito unijose, tiek internetu), apklausas, užsisakote naujienlaiškius, teikiate skundus/prašymus/pretenzijas, taip pat duomenys yra renkami interneto svetainėse, socialinėse paskyrose, i-Unijoje, vaizdo kamerų įranga ar įrašant pokalbį su jumis.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti gaunami ir iš kitų šaltinių:

 • Lietuvos banko, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centro, Valstybinės ligonių kasos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, VĮ Regitros, UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (Invega), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), teisėsaugos institucijų bei kitų registrų ir valstybės institucijų;
 • Kitų kredito ir finansinių įstaigų;
 • UAB Creditinfo Lietuva, UAB Scorify;
 • Draudimo įmonių;
 • Iš sveikatos priežiūros įstaigų;
 • Iš fizinių asmenų, kai jie pateikia savo sutuoktinių, vaikų, kitų giminystės ryšiais susijusių asmenų, bendraskolių, laiduotojų, užtikrinimo priemonių davėjų, įpėdinių ir pan. duomenis;
 • Iš mums skirtų duomenų, kuriuos pateikia fiziniai ar juridiniai asmenys (pvz. turto vertinimo ataskaitos) vykdydami sutartinius ar teisės aktų reikalavimus;
 • Iš juridinių asmenų, jeigu Jūs esate jų atstovas, darbuotojas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
 • Iš kitų juridinių ar fizinių asmenų, kurie mus pasitelkia kaip partnerius Jums teikdami paslaugas.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų:

 • Kitoms kredito ir finansų įstaigoms;
 • Mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams;
 • Draudimo ir perdraudimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • LKU grupės kredito unijoms, kurių sąrašą galite rasti internete www.lku.lt bei Lietuvos centrinei kredito unijai, kai tai yra reikalinga finansinei apskaitai, auditui, rizikos vertinimui, arba kai naudojama bendra informacinė sistema ar techninė įranga (serveriai) arba tai reikalinga paslaugų teikimui;
 • Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikiame informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t. y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą – skolas ir jų apmokėjimą, UAB „Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131, toliau – Creditinfo) bei UAB „Scorify” (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24 Vilnius, Lietuva, www.scorify.ai, tel.: +370 676 48676, toliau – Scorify). Creditinfo ir Scorify tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdami teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali daryti įtaką Jūsų galimybei sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Creditinfo ar Scorify. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt bei www.scorify.ai. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] (Creditinfo atveju), [email protected] (Scorify atveju) arba anksčiau nurodytais telefonais ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
 • Lietuvos bankui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinei ligonių kasai, Nacionalinei mokėjimo agentūrai, UAB „Investicijų ir verslo garantas“ (Invega), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF), VĮ Registrų centrui, VĮ Regitra, notarams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms bei kitiems registrams ir valstybės institucijoms;
 • paslaugų teikėjams, kurie veikia mūsų vardu ir nurodymais tvarkydami Jūsų biometrinius (veido atvaizdą, vaizdo įrašą) asmens duomenis nuotolinio identifikavimo tikslu;
 • Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, teismams, kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateikiamus prašymus arba mūsų iniciatyva;
 • Įmonėms, kurios vykdo renginių organizavimo, tiesioginės rinkodaros, pranešimų persiuntimo paslaugas;
 • Paslaugų teikėjams, kurie vykdo mokėjimo priemonių gamybos paslaugas;
 • Auditoriams, teisininkams, advokatams, konsultantams;
 • Teismams bei kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

Asmens duomenų tvarkymui taip pat yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai, tai internetines svetaines administruojančios įmonės, asmens veido identifikacijas teikiančios įmonės, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą palaikančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, konsultacijas teikiančios įmonės. Esant poreikiui gali būti pasitelkti ir kiti duomenų tvarkytojai. Mes įsipareigojame, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos, bei visų kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Mūsų, kaip duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojų santykiai nustatomi rašytinėse sutartyse arba rašytinėse sąlygose, nebent teisės aktų yra nustatyta kitaip.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Europos Sąjungos teritorijoje, tačiau kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika, kai tas yra būtina sutarties sudarymui ar vykdymui arba Jūs pats davėte sutikimą tokiam perdavimui.

Asmens duomenų perdavimo į šalis, esančias už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų, atvejais mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • – įmonių grupės arba bendrą ekonominę veiklą vykdančių įmonių grupės atveju galime perduoti asmens duomenis vadinamųjų įmonei privalomų taisyklių pagrindu;
 • – sudaromi susitarimai su asmens duomenų gavėju naudojant Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas;
 • – elgesio kodekso ar sertifikavimo mechanizmų įgyvendinimas ir privalomų bei vykdytinų įsipareigojimų taikyti tinkamas apsaugos priemones, skirtas apsaugoti perduotus duomenis, nustatymas duomenų gavėjui;
 • – jeigu asmens duomenis numatoma perduoti trečiajai šaliai, kurios atžvilgiu nėra priimtas sprendimas dėl tinkamumo, ir nėra jokių tinkamų apsaugos priemonių, duomenys bus perduoti remiantis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, kai asmuo aiškiai sutinka su siūlomu duomenų perdavimu po to, kai gavo visą reikalingą informaciją apie su tokiu perdavimu susijusius pavojus.

Mes imsimės visų įmanomų priemonių, kad užtikrintume perduodamų ir naudojamų asmens duomenų saugumą, tačiau gali būti atvejų, kai mes neužtikrinsime, kad duomenų gavėjas laikytųsi tokių saugumo reikalavimų, kurie yra nustatyti ir privalomi Europos Sąjungoje.

Mes įdiegėme ir naudojame protingas bei atitinkamas fizines, technines ir organizacines priemones, kruopščiai atrenkame paslaugų teikėjus, apmokome darbuotojus atitinkamai elgtis su konfidencialia ir kita asmenine informacija, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame, tačiau primename, kad nors ir imamės visų tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, mobilusis ryšys, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis nei 10 metų po dalykinių santykių pabaigos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

 • Duomenys, kurie yra surinkti naudojant paslaugas (įskaitant ir biometrinius asmens duomenis), yra saugomi tol, kol Jūs naudojatės teikiamomis paslaugomis bei dar 10 metų, kai nustosite jomis naudotis;
 • Vaizdo duomenys saugomi iki 31 dienos;
 • Telefono pokalbių įrašai saugomi iki 6 mėn.;
 • Potencialių klientų (kuriems buvo teikiamas pasiūlymas, bet sutartis nebuvo sudaryta) saugome iki 2 metų nuo sprendimo nesudaryti sutarties priėmimo dienos;
 • Sutikimai rinkodarai saugomi 1 metus nuo sutikimo davimo dienos;
 • Socialiniuose tinkluose esantys asmens duomenys tvarkomi iki sutikimo atšaukimo arba paskyros ištrynimo dienos.
 • Taip pat tiek laiko, kiek yra būtina dokumentų archyvavimo tikslais.

Jūs turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad būtų apribota Jūsų asmens duomenų tvarkymas esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti), kol bus patikrintas tvarkymo teisėtumas;
 • Esant galimybėms perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti) arba asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, neįtakojant iki atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos adresu https://vdai.lrv.lt/).

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises bei atsakyti į Jums iškylančius klausimus dėl šiame dokumente pateikiamos informacijos. Prašymus dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo, taip pat turimus skundus/pranešimus/prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo Jūs galite pateikti duomenų apsaugos pareigūnui parašę šiuo adresu [email protected], paskambinę telefonu +370 37 200584, paštu adresu Savanorių pr. 363B-201, Kaunas Lt-51480 arba atvykus į Jus aptarnaujančią kredito uniją.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą), pateikus notariškai patvirtintą asmens dokumento kopiją arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais mes galime pratęsti prašymo nagrinėjimą iki 60 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos Jus apie tai įspėję.

Mes įsipareigojame savo veikloje rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs asmeniškai patikėjote mums arba kurie buvo gauti iš kitų šaltinių, laikytis visų Reglamente įtvirtintų principų bei teisės aktais nustatytų pareigų.

Ši Politika įsigalioja nuo 2021 m. gruodžio 8 d. Ji gali būti periodiškai keičiama ir atnaujinama. Apie Politikos pakeitimus Jums bus pranešta interneto svetainėje.

Šis 1 Priedas yra neatsiejama LKU grupės Asmens duomenų tvarkymo politikos dalis.

Slapukai (angl. Cookies)

Kad ši ir kitos KU grupei priklausančios svetainės tinkamai funkcionuotų, tam tikru metu jos į Jūsų naudojamą įrenginį gali įrašyti mažas duomenų rinkmenas, kitaip – slapukus. Tokią funkciją paprastai turi ir atlieka visiška dauguma interneto svetainių.

Kas yra slapukai?

Politikoje terminą „slapukas“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jums besilankant mūsų interneto svetainėse (lku.lt. i-unija.lt, eparaiška.lt ir kt.) norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam ir reikalingi slapukai. Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklės atmintyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, išsaugoti pasirinktus nustatymus, rinkti statistinę informaciją apie lankymosi svetainėse trukmę, dažnumą, lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.

Kokios yra naudojamos slapukų rūšys?

Būtinieji slapukai – tai slapukai reikalingi tinkamam svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos paskyros (jei tokia funkcija yra galima). Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Tačiau galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.

Analitiniai/veikimo slapukai – su šių slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai slapukai – tai slapukai naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai/Trečiųjų šalių slapukai – su šių slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi svetaine pritaikoma vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso KU. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainių naršymo metu yra, pavyzdžiui, „Google Analytics“ slapukai, kurie yra skirti stebėti KU svetaines. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų, jų amžių, lytį bei pomėgius. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

KU svetainės www.palangosunija.lku.lt naudoja funkcinius slapukus, kad valdytų lankytojo sesijos informaciją. Stebėsenos sistema fiksuoja lankytojų IP adresus ir naršymo informaciją, kurie yra kaupiami sistemos apsaugos tikslais.

Slapukai į Jūsų naudojamą mobilųjį prietaisą (kompiuterį, planšetę mobilųjį telefoną ir t. t.) yra įdiegiami tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainių funkcionalumui užtikrinti. Jeigu Jūs nesutinkate, kad slapukai būtų įdiegti, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies ar visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra KU teisėtas interesas užtikrinti sklandų internetinių svetainių funkcionavimą. Slapukų, kurie kaupia statistiką ar prisimena Jūsų pasirinkimus, naudojimui teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Kas prieina prie Jūsų duomenų?

LCKU sistemos administratoriai. Esant reikalui, kiti atsakingi darbuotojai.

Kiek ilgai yra saugomi duomenys?

KU svetainėse naudojamų slapukų saugojimo terminai (laikotarpiai) nurodyti žemiau pateiktose, individualiose svetainių lentelėse.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūsų teisės:

– Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kurie yra tvarkomi;

– Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;

– Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;

– Jei taikoma – atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

– Jei taikoma – prašyti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui.

Parašę mums elektroniniu paštu [email protected] arba susisiekę kitais nurodytais kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, o taip pat ir su teisėmis, susijusiomis su slapukų naudojimo politika. Prašymą turite pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinusį savo tapatybę (t. y. pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Jeigu Jums paprašius Jūsų prašymas bus patenkintas ir Jūsų duomenys bus ištrinti, KU svetainės išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra reikalingos, kad būtų galima apsaugoti trečiųjų šalių interesus, vykdyti valstybės institucijų įpareigojimus, spręsti ginčus, aptikti ir šalinti techninius trikdžius, arba laikytis kitų susitarimų, kurie yra tarp Jūsų ir KU.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėse:

www.lku.lt

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
pll_language 1 metai (buvęs) Naudojama išsaugoti kalbos pasirinkimo nustatymams internetinėje svetainėje.
CookieConsent 1 metai Saugo informaciją apie lankytojo sutikimą dėl slapukų naudojimo, susijusio su esamu domenu.
epSessionId 1 savaitė (buvęs) Naudojama puslapio paraiškoms
_ga 2 metai Naudojami statistinei informacijai apie tinklalapio lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.
_gid  / _gat Iki interneto svetainės lango uždarymo Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.
_fb_pixel_id 30 dienų Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.

www.i-unija.lt

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
JSESSIONID Iki uždaroma naršyklė. Techninis slapukas, naudojamas programos serveryje vartotojo sesijai palaikyti.
agree_cookie 6 mėn. Techninis slapukas, naudojamas naudotojo sutikimui apie slapukų naudojimą, saugoti.
authMethod 2 m. Techninis slapukas, naudojamas naudotojo autentifikavimosi metodui fiksuoti.
webfxtab_ Pasibaigus naršymo sesijai Techninis slapukas, naudojamas naudotojo skirtukų palaikymui dirbant su sistema.

 

Kaip valdyti slapukus?

Kai naudojate interneto naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Jūs galite ištinti visus Jūsų įrenginyje jau įdiegtus slapukus, taip pat daugumoje naršyklių galite nusistatyti, kad jos neleistų diegti slapukų. Tačiau taip padarius, Jums gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios jos paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis arba jos veiks netinkamai ir su trukdžiais, todėl dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetinėmis svetainėmis

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar slapukų politika, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

Palangos kredito unija

Juridinio asmens kodas: 110085313

Adresas Vėjo g. 12-2, Gindulių k., Klaipėdos r. sav.

El. paštas [email protected]

Atnaujinę informaciją, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.